Website Banner
เกี่ยวกับสมาคม (ABOUT US)
ประวัติความเป็นมา 

สมาคมกาแฟไทย  ทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทย ตั้งแต่เมื่อประเทศไทยมีการเพาะปลูกและมีเมล็ดกาแฟเพียงพอสำหรับการส่งออก ผู้ประกอบการกาแฟในประเทศไทย ได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมี คุณสุษิร สุรัตนกวีกุล เป็นนายกสมาคมสมัยแรก ขณะนั้นใช้ชื่อว่า สมาคมผู้ส่งออกกาแฟ  โดยมีเป้าหมายส่งเสริมพัฒนากาแฟไทยและบุกเบิกตลาดต่างประเทศ ซึ่งภารกิจหลักที่ได้ผลักดันและประสบความสำเร็จ สร้างฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยจนถึงปัจจุบัน คือ 
บุกเบิกแนะนำเมล็ดกาแฟไทยเข้าสู่ตลาดโลก  ร่วมกับผู้นำเกษตรกรชาวสวนกาแฟ และกระทรวงพาณิชย์   สนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ (International Coffee Organization : ICO) 
ตั้งมาตรฐานกาแฟโรบัสตาไทย  เกรด FAQ (Fair Average Quality) ที่คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมต้องการ และชาวสวนกาแฟไทยทำได้  ส่งผลให้กาแฟไทยได้รับความนิยม  โดยเฉพาะโรงงานในสหรัฐอเมริกาชื่นชอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผู้ส่งออกกาแฟไทย  จะรับซื้อกว่าร้อยละ 90 ของเมล็ดกาแฟดิบที่ส่งออกจากประเทศไทย
ประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง สถาบันเกษตรกร ภาครัฐ และสมาคมผู้ส่งออกกาแฟ  ร่วมกันวางแผนจัดทำนโยบายกาแฟแต่ละฤดูกาล ที่เอื้อประโยชน์แก่เกษตรกรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งประกันราคาซื้อให้เกษตรกร เพื่อให้ความมั่นใจว่าราคากาแฟที่เกษตรกรขายได้จะไม่ต่ำกว่าราคาประกันของสมาคม  สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร  นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญเติบโต
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕   การส่งออกเมล็ดกาแฟดิบของไทยมีปริมาณลดลง    เนื่องด้วยพื้นที่เพาะปลูกลดลง   และการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี จากที่เคยส่งออก ๘๐% ของผลผลิต ใช้ภายในประเทศ ๒๐%   ปัจจุบันใช้ภายในเกือบทั้งหมด และส่งออกไม่ถึง ๕%  สมาคมเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกาแฟไทย จึงปรับนโยบายการดำเนินงาน  เพิ่มการส่งเสริมการผลิตกาแฟคุณภาพสำหรับตลาดกาแฟเฉพาะ และสนับสนุนส่งเสริมตลาดกาแฟภายในประเทศ  ให้ใช้เมล็ดกาแฟไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยให้เข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันในตลาดสินค้ากาแฟ และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่สมาคมฯจะดำเนินการต่อไป   สมาคม จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมกาแฟไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓   
สมาคมกาแฟไทยในปัจจุบัน  ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ดูแลการอำนวยความสะดวกทางการค้า พัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศตลอดห่วงโซ่  ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  ให้ยกระดับคุณภาพ จัดการสัมมนา แนะนำให้ความรู้ในภาคปฏิบัติ เยี่ยมชมดูงานสวนกาแฟ โรงงานแปรรูป และงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อสร้างประสบการณ์  สร้างความเข้าใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน


 วันที่ ราคา* (บาท/กิโลกรัม) 
24 มีนาคม 2564
เปิดรับซื้อวันสุดท้าย 
 60.00 
* มีการบวกเพิ่มราคาตามคุณภาพกาแฟ จากราคาฐาน
TCA Shop  
   
   
  เอกสารเผยแพร่  
     
     
สมาคมกาแฟไทย
เลขที่ 1300 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์  66 2225 1961  โทรสาร  66 2225 1962
เว็บไซต์  : www.thaicoffee.or.th
อีเมล     : contact@thaicoffee.or.th
Thai Coffee Association
1300 Song Wat Rd. Samphanthawong,Bangkok 10100
Tel. 66 2225 1961, Fax : 66 2225 1962
Website : www.thaicoffee.or.th
E-mail   : contact@thaicoffee.or.th
Current Pageid = 29